به گزارش سایت The Brussels Times در تاریخ 13 آوریل 2022 ،برای به دست آوردن تصویر واضحتر از خشونت خانگی در بلژیک، محققان سوابق دفتر دادستانی عمومی را با داده های ثبت ملی ارجاع دادن د که تقریباً 40 هزار گزارش خشونت خانگی را پوشش میدهد. ۷6 درصد مظنونان مرد و 85 درصد تابعیت بلژیکی داشتند. 62 درصد موارد شامل خشونت فیزیکی و آزار و اذیت و تهدید 20 درصد بوده است. اکثر موارد خشونت خانگی توسط افراد بین 30 تا 49 سال انجام شده است. از نظر جمعیتی، این 20 درصد از جمعیت بلژیک است. افراد 50 ساله و باالتر (36درصد جمعیت) 15 درصد از حوادث را تشکیل میدهند. تقریباً یک چهارم حوادث مربوط به افراد 18 تا 29 ساله است که 15 درصد از جمعیت بلژیک را تشکیل میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *