دکتر طناز بحری

دکتر طناز بحری

نابغه پزشکی، دانش‌آموخته از دانشگاه هلند

پزشک نخبه ایرانی، باغ تخصص خون و سرطان خون دانش‌آموخته دانشگاه اراسموس روتردام هلند و رئیس کلینیک هماتولوژی بیمارستان هلند است که حقوق ده هزار یورویی را رها کرد و برای خدمت به ایران آمده است.ایشان هم اکنون در فعالیت های جهادی بسیاری مشارکت دارد و معتقد است: «ایران امروز مثل کشتی نوح است هر کس بر آن سوار شود نجات خواهد یافت.»او در مورد پوشش در خارج از ایران می گوید: « حجاب برای من برگشتن به هویت اصلی و افتخارآمیز ایرانی اسلامی خودم بود و یک مبارزه همه جانبه بود با متحجر آن غرب که خود را مالک زنان نمی دانند، با نظام سرمایه داری،استکبار و استبداد غرب که زن را به کالا تبدیل کرده و با نفس خودم،چون وقتی هر روز صبح حجاب بر سر میگذارم به یاد آورم که این دنیا فانی است.»