براساس گزارش روزنامه گاردین(2021) برطبق تازه ترین تحقیقات شکاف عمیقی بین میزان حقوق مدیران زن و مرد در انگلیس مشاهده شده است. طبق نتایج حاصل از تحقیقات میزان دریافتی متوسط مدیران زن 23۷000 پوند بود درحالیکه این میزان برای مدیران مرد 900.8۷5 پوند بود. این اختالف ٪۷3 در مقایسه با اختالف میزان دریافتی زنان و مردان در کل جمعیت انگلیس که به %5.15 می رسد بسیار بد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *