گیتی ملکشاهیان

گیتی ملکشاهیان

طراح نقشه های عملیاتی جنگ

نقشه ها باید قبل از هر عملیات آماده می‌شد. ۱۰ الی ۱۲ نفر دانشجو بودیم از رشته‌های مختلف. وقتی نقشه ها را تحویلمان میدادند تا آماده کنیم نخواب داشتیم و نه خوراک. اینها نقش‌های برجسته مناطق جنگی بودند که به دقت فرمانده هان در برنامه ریزی های عملیاتی می افزودند. این کار را از سال ۶۵ به صورت محرمانه شروع کردیم.با بچه ها قرار گذاشتیم که هیچ موذی بابت این کار قبول نکنیم و فقط آن را معامله‌ای با خدا قرار دهیم. حتی برای پانسمان دست از باند، چسب و ساولونی که برادران در اختیارمان گذاشته بودند، استفاده نمی کردیم.کار ظریفی بود که حوصله و صبر زیادی را می طلبید و خود برادران گفته بودند چنین اقدامی از عهده ی یک گروه از خواهران بر می آید.گیتی هنوز جای بریدگی های کاتر را به دست دارد و بیشتر به آنها افتخار می‌کند.