واقعیت‌های زندگی زنان در غرب

دسته:
کشور: استرالیا

«بررسی ایمنی شخصی» اداره آمار استرالیا (ABS) در سال 2016 نشان می دهد که حدود 1.26 میلیون زن استرالیایی و 3۷0 هزار مرد استرالیایی در مقطعی به یک رابطه زناشویی یا غیر واقعی با شریکی که نسبت به آنها خشونت آمیز بوده پایان داده اند. از بین کسانی که خانه را ترک کردند، بسیاری از آنها عملا برای مدتی بی خانمان شدند. از حدود 660800 زنی که خانه را ترک کردند ، 509700 مورد در خانه یکی از دوستان یا خویشاوندان اقامت داشتند. 65100 مورد اقامت در پناهگاه یا سرپناه؛49600 مورد اقامت در متل، هتل، آپارتمان یا کاروانگاه (محل پارک ماشین کاروان) ؛ 12000 مورد ااقامت در پانسیو، خوابگاه مسافری و 24400 مورد خوابیدن در شرایط سخت (به عنوان مثال در خیابان، ماشین، چادر و یا در ساختمان متروکه داشته اند.

منبع: www.ahuri.edu.au/research/brief/housing-homelessness-and-domestic-and-family-violence
کشور: آمریکا

به گزارش سایت pulseforgood ،تا سال 1983 ،تقریباً ۷00 پناهگاه برای زنان در ایاالت متحده وجود داشت که تقریباً 91000 زن و 131000 کودک را در خود جای داده بودند. تا سال 1990 تقریباً 1200 پناهگاه در ایاالت متحده وجود داشت که بیش از 30000 زن و کودک را در خود جای داده بودند. طبق گزارش ها، در سال 2004 کمتر از 2000 پناهگاه برای زنان وجود داشت.

منبع: pulseforgood.com/blogpost/facts-about-womens-shelters-part-1