محدودیت در شغل و استخدام

دسته:
کشور: بلغارستان

در مبحث آموزش سطح تحصیلات دختران و زنان رومانیایی در مقایسه با زنان غیر رومانیایی، پائینتر است. فقط 23.4 درصد از زنان رومانیایی مقطع متوسطه را به اتمام میرسانند.

 

کشور: بلژیک

در بلژیک میزان تصدی مشاغل دولتی در میان زنان 30.7 درصد و در مردان 96.3 درصد است. نابرابری دستمزد زنان و مردان در سال 2017 ،21 درصد برآورد شده است. در روز بین المللی زنان در سال 2019 ،5 هزار زن در بروکسل راهپیمایی اعتراض به نابرابری جنسیتی و کمپین حقوق زنان به راه انداختند.

کشور: انگلیس

براساس گزارش روزنامه گاردین(2021) برطبق تازه ترین تحقیقات شکاف عمیقی بین میزان حقوق مدیران زن و مرد در انگلیس مشاهده شده است. طبق نتایج حاصل از تحقیقات میزان دریافتی متوسط مدیران زن 23۷000 پوند بود درحالیکه این میزان برای مدیران مرد 900.8۷5 پوند بود. این اختالف ٪۷3 در مقایسه با اختالف میزان دریافتی زنان و مردان در کل جمعیت انگلیس که به %5.15 می رسد بسیار بد است.

منبع: theguardian.com/business/2021/aug/23/female-directors-still-being-paid-a-smallfraction-of-their-male-counterparts
کشور: آمریکا

به گزارش سایت socialjusticeresourcecenter در سال 2020 ،ایاالت متحده در رتبه 53 در شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفت. در ایالت متحده، مردان 128 درصد بیشتر از زنان درآمد دارند – حتی در زمینه هایی که زنان اکثری کارکنان را تشکیل می دهند. به عنوان مثال، متخصصان اطفال زن به طور متوسط در سال حدود 51 هزار دلار کمتر از مردان درآمد دارند. به گزارش سایت endhomelessness در تاریخ 19 ژانویه 2023 ،در سال 2021 مردان درآمد متوسط بالاتری داشتند.

منبع: socialjusticeresourcecenter.org/facts-and-figures/gender-inequality