شهیده دکتر شیرین روحانی نژاد

شهیده دکتر شیرین روحانی نژاد

پزشک جهادی، شهید سلامت.

سرسختی اش را از پدرش به ارث برده بود. شبیه خانم دکتر های دیگر نبود! ما دائم باید جواب همسایه ها و غریب ترها را می دادیم که چرا خواهرتان با اینکه پزشک است و شبانه روز کار می کند این چنین ساده پوش و ساده زیست است؟ چرا ماشین ارزانی سوار می شود؟

هر از گاهی می‌شنیدیم ارزاق می‌خرد و با کمک واسطه ها بین خانواده‌های کم درآمد توزیع می‌کند. اما هیچ وقت به رویش نمی آوردیم. شبانه‌روز بیماران را ویزیت می کرد. با وجود ضعف و خستگی حتی در حالی که سرم به دست داشت حاضر نبود پست خود را ترک کند. بالاخره کرونا به ریه هایش حمله کرد و در همان بیمارستان محل کارش بستری شد.

بعد از شهادتشان خیلی از فعالیت‌های خیریه ایشان آشکار شد. از سربازها ویزیت نمی‌گرفت، به آن ها دلگرمی می‌داد و گوشزد می کرد که سرباز وطن باید مراقب جسم و جانش باشد. خیلی ها امروز دلیل ساده زیستی او را فهمیده اند، او هرچه داشت توشه آن دنیایش کرده بود.