دکتر زینب اختری

دکتر زینب اختری

مدیر برجسته جهادی

او دارای دکتری فیزیولوژی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله است. همچنین پژوهشگر و مولف برتر در جشنواره های مختلف علمی و فرهنگی و معلف چندین عنوان کتاب.این فعال فرهنگی و مدیر برجسته جهادی، مجری طرح پودمانی مطالعات کودک و دوره تربیت مربی نهال، مسئولیت زنان سرپرست خانوار جمعیت امام رضایی‌ها، مسئولیت بانوان و سلامت بنیاد کرامت امام رضا علیه السلام، مجری طرح ملی حسنا و مسئولیت کمیته نوروبیولوژی جنگ نرم دانشگاه علوم پزشکی و… می باشد.

وی سال گذشته به عنوان مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور منصوب شد. فعالیت جهادی و کم نظیر در این مسئولیت دولتی نیز قالب های مرسوم دولتی را در هم شکسته و الگوی جدید از فعالیت مدیران جهادی را به رخ می‌کشد که در شهریور ۱۴۰۰ توسط احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی به سمت مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور منصوب شد.