آنچه که در پیش رویداد گذشت

پخش ویدیو

تصاویر پیش رویداد جهان بانو