اسپانیا

دسته:
کشور: اسپانیا

به گزارش inspain (می 2022 )در سال 2021 ،2143 گزارش تجاوز به عنف ثبت شد. این معادل نزدیک به شش مورد در روز یا یک مورد در هر چهار ساعت است.

منبع: گزارش inspain