بلغارستان

دسته:
کشور: بلغارستان

در مبحث آموزش سطح تحصیلات دختران و زنان رومانیایی در مقایسه با زنان غیر رومانیایی، پائینتر است. فقط 23.4 درصد از زنان رومانیایی مقطع متوسطه را به اتمام میرسانند.

 

کشور: بلغارستان

از مهمترین مسائل وضعیت و حقوق زنان رومانیایی در بلغارستان است. بسیاری از زنان رومانیایی در بیمارستان های بلغارستان با تبعیض گسترده مواجهند از جمله عقیم سازی، آزار جسمی و خشونت بدنی در زمان زایمان. این موضوع حقیقت تلخ نسل کشی رومانیایی ها در طول جنگ جهانی دوم در این کشور را خاطر نشان می سازد.