جنایت‌های چک و اسلواکی علیه زنان

دسته:
کشور: چک و اسلواکی

در اروپا، تعدادی از شکایت ها و اتهامات علیه جمهوری چک و اسلواکی مبنی بر عقیم کردن زنان روما بدون اطلاعات کافی و دوره انتظار وجود داشته است. در پاسخ، هر دو کشور یک دوره انتظار اجباری هفت روزه و رضایت کتبی را تعیین کرده اند. اسلواکی چندین بار توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد عقیم سازی اجباری زنان روما محکوم شده است