گرینلند

دسته:
کشور: گرینلند

به گزارش بی بی سی (8 دسامبر) در دهه 60 و ۷0 در رحم هزاران زن در گرینلند یک دستگاه ضد بارداری کاشت شده است که اغلب بدون رضایت آنها بوده است. این عمل به عنوان بخشی از کمپین دانمارک برای کنترل جمعیت رو به رشد گرینلند صورت گرفته بود و نرخ موالید را از ۷ فرزند به 3.2 رساند و در برخی مناطق نیز هیچ فرزندی متولد نشد. دولت دانمارک تحقیقات مستقلی را در مورد این موضوع به اصطالح «کمپین آییودی» اعلام کرده است.

منبع: شبکه بی بی سی